O društvu

Bralno društvo Slovenije Tel.: (01) 3000 417
Transakcijski račun številka 02014-0018058357.
Davčna številka: 37755897
Matična številka: 5932564000

Predsednica društva:
Mag. Savina Zwitter
e-naslov: savina.zwitter@gimb.org
Častna predsednica društva:
Zasl. prof. dr. Meta Grosman
Predsednica Upravnega odbora društva:
Dr. Aksinja Kermauner
e-naslov: aksinja.kermauner@gmail.com
Blagajničarka BDS:
Nataša Bajuk
e-naslov: natasa.bajuk@mklj.si
Članica IDEC:
Dr. Veronika Rot Gabrovec, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
e-naslov: veronika.rot-gabrovec@guest.arnes.si
Članici UO:
Nataša Bucik
e-naslov: natasa.bucik@gmail.com
Petra Mikeln
e-naslov: petra.mikeln@ospolje.si

Organiziranost in delovanje društva

  • Društvo deluje s prostovoljnim delom članov društva (raziskovalci, učitelji, založniki, knjižničarji, študentje, starši, specialisti, psihologi, pedagogi idr.) in s sredstvi, ki jih pridobi s članarino, kotizacijo, prodajo publikacij, z oglaševanjem in s sponzorstvom.
  • BDS ima tri področna društva: Bralno društvo za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje (predsednik je Jože Zupan; naslov: Šentrupert 102, 8232 Šentrupert), Bralno društvo Primorske (predsednica je Nadja Mislej Božič; naslov: Kosovelova knjižnica, Mirka Pirca 1, 6210 Sežana) in Celjska podružnica Bralnega društva (predsednica dr. Tanja Jelenko, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje).
  • Društvo organizira okrogle mize (zadnja Bralna pismenost za večkulturno družbo, 2007), posvetovanja, pogovore (skupaj z Besedno postajo Filozofske fakultete, 2010), izdaja knjige (Novljan: Povabljen v knjižnico), zbornike posvetovanj: Pouk branja z vidika prenove (1996), Branje – skrb vseh (1997), Bralna sposobnost ima neomejene možnosti razvoja (1999), Različne vrste branja terjajo razvijanje različnih bralnih strategij (2001), Branje na stičišču (2001), Pogovor o prebranem besedilu (2004), Kako naj šola razvija branje in širšo pismenost (2005), Razmerje med slikovnimi in besednimi sporočili (2009).
  • Ideje in znanje, pridobljeno s študijem, raziskovanjem ali praktičnimi izkušnjami, člani BDS širijo v svojem okolju na strokovnih posvetovanjih, v delavnicah, na predavanjih, konferencah, specialnih seminarjih, s publiciranjem člankov ipd.
  • Člani društva se srečujejo na delovnih sestankih upravnega odbora društva, občnem zboru in ob dejavnostih področnih društev, kjer oblikujejo programe dejavnosti in načrte izvedbe.
  • Za delovanje društva je zelo pomembna mednarodna aktivnost. Društvo je od leta 1996 član Mednarodne bralne zveze (International Reading Association – IRA), od leta 1995 je aktivni član njenega Evropskega komiteja za mednarodni razvoj (Mednarodna bralna zveza – International Development in Europe Committee, IDEC in član FELE, nastajajoče zveze bralnih društev, ki bo omogočila evropskim bralnim društvom več svobode pri njihovem delovanju, še posebej pri prijavi za evropska sredstva za raziskave. Ustanovitev te zveze napoveduje novo poglavje na področju sodelovanja med evropskimi bralnimi društvi.
  • Člani društva se aktivno je udeležujejo mednarodnih konferenc in se vključujejo v izobraževalne programe.

Novi člani

Na vrh strani